English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘
***

 

ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“,  ტომი XV, N4, 2023წ.

 

 ს ა რ ჩ ე ვ ი

 ეკონომიკური თეორია ◊ ეკონომიკური პოლიტიკა

დემურ სიჭინავა, მურთაზ მაღრაძე - ბლოკჩეინტექნოლოგია, კრიპტოვალუტა და ციფრული ვალუტა: არსებული მდგომარეობა და ძირითადი გამოწვევები---7

მარინე ნაცვალაძე - ქცევითი ეკონომიკა, ექსპერიმენტული ინსტიტუციური ეკონომიკა და ახალი ინსტიტუციური ეკონომიკა - სამი დისციპლინის ურთიერთკავშირის გააზრება--- 31
ელგუჯა მექვაბიშვილი - პროფესორ გიორგი პაპავას თეორიული მემკვიდრეობა და ეკონომიკური მეცნიერების აქტუალური პრობლემები--- 47
თინათინ ლომსაძე - კლასტერების განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში--- 62

მიკროეკონომიკა ◊ მაკროეკონომიკა ◊ ეკონომეტრიკა

მარინა ტაბატაძე - ეკონომიკის სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგია პოსტკრიზისულ პერიოდში--- 75

თენგიზ ვერულავა - ჯანდაცვის დანახარჯები საქართველოში და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები --- 101
ნესტან გაფრინდაშვილი - გარემოსდაცვითი შედეგების ეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა: თეორიული ჩარჩო და პრაქტიკული გამოყენება --- 124

ბიზნესი ◊ მენეჯმენტი ◊ მარკეტინგი ◊ ტურიზმი

ნუგზარ თოდუა, ჩარიტა ჯაში, ნია თოდუა - სოციალური მედია - მარკეტინგული აქტივობის გავლენა ჯანდაცვის მომხმარებელთა მყიდველობით    განზრახვაზე--- 145

ნანა კაციტაძე, ელისაბედ ბალიაშვილი, მარიამ ქუთათელაძე - სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციები საერთაშორისო და საქართველოს ბაზარზე---173
ნათია ბარბაქაძე - Covid 19 პანდემიის გავლენა ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტზე --- 197
მეგი სურმანიძე - ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობების მნიშვნელობა კომპანიებისთვის და თანამედროვე ტენდენციები ---213

ჩვენი იუბილარი

პროფესორი ანზორ აბრალავა - 65 --- 229

 


2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

ბლოკჩეინტექნოლოგია, კრიპტოვალუტა და ციფრული ვალუტა: არსებული მდგომარეობა და ძირითადი გამოწვევები

ჟურნალი N 4.2023 თანამედროვე ტექნოლოგიური ევოლუციის ეპოქაში, დღეისათვის არსებული ფუნდამენტური ეკონომიკური სისტემები განიცდიან მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე დამაჯერებელი ცვლილებაა მომხდარი ფინანსების სფეროში. ამის მკაფიო მაგალითია ციფრული ვალუტების რიცხოვნობის სწრაფი ზრდა, რამაც მსოფლიო საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო.აღნიშნულიდან გამომდინარე
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მარინე ნაცვალაძე

ქცევითი ეკონომიკა, ექსპერიმენტული ინსტიტუციური ეკონომიკა და ახალი ინსტიტუციური ეკონომიკა – სამი დისციპლინის ურთიერთკავშირის გააზრება

ჟურნალი N 4.2023  სტატიაში წარმოდგენილია ხედვა ქცევითი ეკონომიკის პრიორიტეტული როლის შესახებ ინსტიტუციური ეკონომიკის განვითარებაში, ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების პირობებში. ინსტიტუტები შეიძლება მოიცავდეს ყველაფერს – დაწყებული სამთავრობო და სამართლებრივი სისტემებიდან, კულტურული შეხედულებებითა და საერთო ღირებულებებით დამთავრებული. ის ეხება იმას, თუ როგორ
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ელგუჯა მექვაბიშვილი

პროფესორ გიორგი პაპავას თეორიული მემკვიდრეობა და ეკონომიკური მეცნიერების ზოგიერთი აქტუალური მეთოდოლოგიური პრობლემა

ჟურნალი N 4.2023 ნაშრომში განხილულია ცნობილი ქართველი მეცნიერ-ეკონომისტის, პროფესორ გიორგი პაპავას წვლილი ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებაში, მის მიერ შექმნილი მეთოდოლოგიის – „პერიოდანტულ-გენეტიკური, პოლიფონიური და მორფოლოგიური, ეკონომიკური აზროვნების წესის“ სახით. გაანალიზებულია ამ მეთოდოლოგიის შემადგენელი ელემენტები: სისტემურ-გენეტიკური კავშირები,
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თინათინ ლომსაძე

კლასტერების განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში

ჟურნალი N 4.2023 სტატიაში გადმოცემულია კლასტერების განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში. აღნიშნული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, წარმატებულად შეძლეს ბალტიის ქვეყნებმა, რომელთა პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩრდილოეთევროპული მოდელის მორგება შეიძლება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის, სადაც ჯერ კიდევ
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მარინა ტაბატაძე

ეკონომიკის სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგია პოსტპანდემიურ პერიოდში

ჟურნალი N 4.2023 ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ფუნქცია განვითარების რისკების პრევენცია, სწორი ანტიკრიზისული პოლიტიკის შემუშავება და გლობალურ მოთხოვნებთან მისი ჰარმონიზებაა. პანდემიურმა პროცესებმა სახელმწიფოს ეკონომიკური არსის, მისი მმართველობითი ფუნქციის განსაკუთრებული აქტუალიზება მოახდინა. ნაშრომში განხილულია ინტეგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სტრატეგიები
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თენგიზ ვერულავა

ჯანდაცვის დანახარჯები საქართველოში და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები

ჟურნალი N 4.2023 ჯანდაცვის დანახარჯებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობა. რაც უფრო მაღალია ქვეყნის განვითარების დონე, მით უფრო მეტი თანხები იხარჯება ჯანდაცვაზე და შესაბამისად დამაკმაყოფილებელია მოსახლეობის ჯანმრთელობაც (მაგ. სოცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა). ამავე დროს, ჯანდაცვაზე მაღალი ხარჯები არ წარმოადგენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნესტან გაფრინდაშვილი

გარემოს დაცვის შედეგების ეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა თეორიული ჩარჩო და პრაქტიკული გამოყენება

ჟურნალი N 4.2023   არასაბაზრო გავლენებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარემოს დაცვის შედეგებს, განსაკუთრებით, არსებული გამოწვევების ფონზე, ასევე, მსოფლიოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის ფარგლებში. ხშირად ამ გავლენების უგულებელყოფა ხდება მისთვის ეკონომიკური ღირებულების მინიჭების სირთულიდან გამომდინარე. ეს კი იწვევს ისეთი ეფექტების მნიშვნელობის
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნუგზარ თოდუაჩარიტა ჯაშინია თოდუა

სოციალური მედია მარკეტინგული აქტივობის გავლენა ჯანდაცვის მომსახურების მომხმარებელთა მყიდველობით განზრახვაზე

ჟურნალი N 4.2023 ნაშრომში განხილულია სოციალური მედიის გამოყენების თავისებურებები ჯანდაცვის ინდუსტრიაში. ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ციფრული ტექნოლოგიების ერაში სოციალური მედიის როლი განსაკუთრებით იზრდება სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე, რაც ჯანდაცვის სფეროში მომხმარებელთა მეტ ჩართულობას განაპირობებს. საქართველოში ჯანდაცვის სფეროში ციფრული ტექნოლოგიები თანდათანობით
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნანა კაციტაძეელისაბედ ბალიაშვილიმარიამ ქუთათელაძე

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციები საერთაშორისო და საქართველოს ბაზარზე

ჟურნალი N 4.2023 ნაშრომში გამოკვლეულია სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ახალი ტენდენციები საერთაშორისო და საქართველოს ბაზარზე. მსოფლიოს გლობალური სასტუმრო ქსელების განვითარების ურთიერთშედარების ანალიზისა და მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების დინამიკის მიმოხილვის საფუძველზე, გაკეთებულია არგუმენტირებული დასკვნები. გლობალური მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნათია ბარბაქაძე

Covid 19 პანდემიის გავლენა ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტზე (აჭარის რეგიონის ქსელური სასტუმროების მაგალითზე)

ჟურნალი N 4.2023 COVID-19-ის პანდემია როგორც მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა. დაზარალდა ტურიზმი და სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის სფერო. სტატიაში განხილულია პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით, ჰოსფითალითის ინდუსტრიაზე. ყურადღება გამახვილებულია გამოწვეულ პრობლემებზე, როგორიცაა პანდემიის დროს შექმნილი შეზღუდვები,
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მეგი სურმანიძე

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა კომპანიებისთვის და თანამედროვე ტენდენციები

ჟურნალი N 4.2023 ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს თანამედროვე ბიზნესის საზოგადოებასთან დაახლოების, საზოგადოებაზე ზრუნვისა და საკუთარი საქმიანობის, პროდუქციისა თუ მომსახურების პოპულარიზების საუკეთესო საშუალებას. წინამდებარე სტატიაში გამოკვლეულია კომპანიების ცნობიერება და საქმიანობა ეკონომიკური, ეთიკური თუ სოციალური პასუხისმგებლობის ჭრილით. ბიზნესის
2023-12-28
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

ჩვენი იუბილარები პროფესორი ანზორ აბრალავა – 65

ეკონიმიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ანზორ გრიგოლის ძე აბრალავა დაიბადა 1958 წელს ქ. ზუგდიდში, პედაგოგების ოჯახში. 1975 წელს მან წარჩინებით დაამთავრა ქ. ზუგდიდის მე-8 საშუალო სკოლა, 1980 წელს კი – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) მართვის ავტომატიზებული სისტემების სპეციალობით, ხოლო 1991 წელს – თბილისის მენეჯერთა სკოლა.ანზორ
2023-12-28