English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი კოვზანაძე

მსოფლიო და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ეკონომიკების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები უკრაინის გეოპოლიტიკური შოკის ფონზე

 ჟურნალი N 2. 2023 სტატიაში გაანალიზებულია მსოფლიო ეკონომიკის, ცალკეული რეგიონების და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ეკონომიკების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები სხვადასხვა პოლიტიკური და მაკროეკონომიკური ფაქტორების, მათ შორის უკრაინასთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური კრიზისის პირობებში. არსებული რიგი ნეგატიური ფაქტორების გათვალისწინებით, ყურადღება გამახვილებულია
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გულნაზ ერქომაიშვილი ლალი ხურცია

საქართველოში ენერგეტიკული ჰაბის ფორმირების წანამძღვრები და განვითარების პერსპექტივები

 ჟურნალი N 2. 2023 სტატიაში განხილულია ენერგეტიკული უსაფრთხოების პოლიტიკა, როგორც ევროპის და მათ შორის - საქართველოს ახალი ფუნქციონალური მიმართულება. რუსეთ-უკრაინის ომმა და რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა, დღის წესრიგში მწვავედ დააყენა ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხი, ახალი ალტერნატიული გზების ძიება, რამდენადაც ევროკავშირის ენერგეტიკული
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ პაატა კოღუაშვილიიოსებ არჩვაძე

საქართველოს სასურსათო უზრუნველყოფის თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები

 ჟურნალი N 2. 2023 ნებისმიერი სახელმწიფოს უსაფრთხოების არქიტექტონიკაში სასურსათო უსაფრთხოებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. აღნიშნული პრობლემა გამჭოლია სახელმწიფოებრიობის მრავალ - ვერტიკალურ (მაკროეკონომიკა-შინამეურნეობა-ადამიანი) და ჰორიზონტალურ (რეგიონულ-სივრცობრივ), ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ და მენტალური ასპექტით. უფრო მეტიც, არსებობს მაღალი კორელაცია
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რეზო მანველიძეზანდა მესხიძე

მდგრადი სასურსათო მეურნეობის ფორმირების პრობლემები და შესაძლებლობები პოსტპანდემიურ პერიოდში

მსოფლიო ეკონომიკისთვის,სოფლის მეურნეობა - სურსათის წარმოებისა და მსოფლიო სასურსათო უსაფრთხოების დონის გათვალისწინებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია. ეკონომიკური კრიზისების დროს აღნიშნული სექტორი დიდ ზარალს განიცდის, რაც მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ცხადია, კრიზისის ტიპი და გამომწვევი მიზეზების დადგენა მნიშვნელოვანია მისი
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნუგზარ თოდუაგიორგი რობაქიძე

პროდუქტის განთავსების მარკეტინგული ასპექტები და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები

 ჟურნალი N 2. 2023 სტატიაში ნაჩვენებია, რომ თანამედროვე ბიზნესში ტრადიციული სარეკლამო ინსტრუმენტების ეფექტიანობა ნელ-ნელა კლებულობს, რასაც განაპირობებს მომხმარებელთა გათვითცნობიერების დონის ზრდა, მყიდველობითი ჩვევების ცვლილება, ბიზნესში ახალი კომუნიკაციური მიდგომებისა და ვიდეო სტრიმინგის სერვისების ფართოდ გავრცელება. მარკეტინგში ახალი ციფრული ტექნოლოგიების
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნუგზარ პაიჭაძე

მოსაზრება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ტერმინების “Human Resource“და“Human Capital” ქართული თარგმანისა და თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სახელწოდების მიზანშეწონილობაზე

 ჟურნალი N 2. 2023 წინამდებარე სტატიაში მსჯელობაა ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ტერმინების, როგორიცაა „Human Resource” და „Human Capital”-ის ქართული თარგმანის შესახებ. აგრეთვე, გამოთქმულია ჩვენი მოსაზრება თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დღევანდელი სახელწოდების მიზანშეწონილობის თაობაზე. ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის დახვეწისა და სრულყოფის საკითხებს ყოველთვის
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თენგიზ ვერულავა

ჯანმრთელობის რწმენის მოდელზე დაფუძნებული COVID-19 ვაქცინაციაზე მზაობა ჯანდაცვის მუშაკებს შორის საქართველოში

  ჟურნალი N 2. 2023 სტატიაში შეფასებულია ჯანმრთელობის რწმენის მოდელის საფუძველზე ჯანდაცვის მუშაკებში COVID-19 ვაქცინაციის მიმართ დამოკიდებულება ,გამოვლენილია ის პოტენციური ფაქტორები, რაც გავლენას ახდენს ადამიანების ქცევაზე ვაქცინაციის მიმართ. COVID-19 ვაქცინაციის წარმატება დიდწილად ეყრდნობა საზოგადოების სურვილს, ჩაიტაროს ვაქცინაცია.COVID-19 ვაქცინაციის მიღება განსხვავდება
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მაია გოგოხია

საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარების საკითხისათვის

 ჟურნალი N 2. 2023 საფონდო ბაზარი ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვის მექანიზმია. მისი განვითარება, რაც მსოფლიო სტანდარტებს შეესაბამება, ეკონომიკის გაჯანსაღების აუცილებელი პირობაა. საფონდო ბაზარი ხელს უწყობს საინვესტიციო რესურსების გადანაწილებას უფრო შემოსავლიან, პერსპექტიულ სექტორებსა და საწარმოებში. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ინვესტირებას მასობრივ ხასიათს
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნატო კაკაშვილი

სიცოცხლის სადაზღვევო პაკეტები დაზღვევაში

 ჟურნალი N 2. 2023 სიცოცხლის დაზღვევის ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რადგან ადამიანის სიცოცხლე ქვეყნის ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეული და ღირებული რესურსია. საქართველოში სიცოცხლის დაზღვევა არაპოპულარული სფეროა, რადგან მცირეა მოსახლეობის დაინტერესება და დაზღვეულთა რაოდენობა. ამდენად, მნიშვნელოვანია
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რუსუდან სრესელი

შიდა აუდიტის განვითარების აქტუალური საკითხები

 ჟურნალი N 2. 2023 მზარდი კომპანიების სტაბილურობა და გრძელვადიანი განვითარება წარმოუდგენელია, თუ მართვის სისტემაში, თუნდაც არაფორმალურ დონეზე, სათანადო ადგილს არ იკავებს რისკის მართვა. ეს დიდი ხანია ასახულია მრავალი ქვეყნის კორპორაციულ სამართალში, კორპორაციული მმართველობის კოდექსსა და კონკრეტული საქმიანობის სფეროს (მაგალითად, საბანკო საქმიანობა, საჯარო სექტორი)
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ეკა ლეკაშვილიია ნაცვლიშვილი

ქალთა სამეწარმეო შესაძლებლობების კვლევა

მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ცნობილი გახდა, რომ პროექტმა ,,ქალთა მეწარმეობა - ქალ სტუდენტთა გაძლირება სამეწარმეო კარიერისთვის“ (Female entrepreneurship – Empowering female students to pursue an entrepreneurial career (FEEN) გაიმარჯვა უმაღლესი განათლების და კვლევის მიმართულებით ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის პროგრამის (APPEAR) ფარგლებში. პროექტის კოორდინატორია გრაცის (ავსტრია) უნივერსიტეტის პროფესორი საბინე ბერგნერი
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ალექსანდრე ვასილიევი

მეტაეკონომიკა - მეცნიერულ-ფილოსოფიური და ეკონომიკური აზრის ახალი მიმართულება

ეკონომიკის, როგორც საზოგადოებრივი განვითარების შესახებ მეცნიერებისა და პრაქტიკის, თანამედროვე ევოლუციურ მიდგომასთან დაკავშირებული თეორიული კვლევების შემცველი ნაშრომების ინერნეტ ძიებამ მოულოდნელად მიგვიყვანა ორ მეცნიერამდე, რომლებმაც პირველებმა დააფუძნეს სათაურში მითითებული მიმართულება.ვიდრე მკითხველებს წარვუდგენთ ავტორისეული კვლევების ახალ შედეგებს,
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ჩვენი იუბილარი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორი,დოქტორი სერგო მელაძე იუბილარია სერგო მელაძე დაიბადა 1948 წლის 31 მარტს ხონის რაიონის სოფელ მათხოჯში. სწავლობდა ვარლამ ძიძიგურის სახელობის საშუალო სკოლაში, რომელიც ვერცხლის მედალზე დაასრულა. 1971 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი და 1976 წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო
2023-08-01
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ხსოვნა ნათელი

გარდაიცვალა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი პარმენ ბეგის ძე ლემონჯავა. პარმენ ლემონჯავა დაიბადა 1936 წელს გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯში. იქვე დაამთავრა საშუალო სკოლა და ჩაირიცხა
2023-08-01