English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვლადიმერ პაპავა

COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ატიპიური ეკონომიკური კრიზისის შესახებ

სტატიაში შესწავლილია იმ ეკონომიკური კრიზისის ბუნება, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ჩამოყალიბდა. დასაბუთებულია, რომ ეს კრიზისი, რომელსაც კორონომიკური კრიზისი ეწოდება, სინამდვილეში არატიპურია. კორონომიკური კრიზისი არსებითად განსხვავდება სხვა ატიპური ეკონომიკური კრიზისებისაგან. კორონომიკური კრიზისი თავად ეკონომიკაში არ წარმოშობილა და მისი დასრულება
2020-12-31
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ პოლ კრუგმანი

ქვეყანა არ არის კომპანია

კოლეჯის სტუდენტები, რომლებიც ბიზნესში გეგმავენ ჩართვას, ხშირად სპეციალიზდებიან ეკონომიკაში, მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე ხვდება ერთ  ფუნდამენტურ ჭეშმარიტებას: ეკონომიკის საგნებში მიღებული ცოდნა ნაკლებად დაეხმარება მათ ბიზნესის გაძღოლაში. ჭეშმარიტებაა ისიც, რომ ბიზნესის გაძღოლისას შეძენილი გამოცდილება ადამიანებს ნაკლებად გამოადგება ეკონომიკური პოლიტიკის
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მალხაზ ჩიქობავანაზირა კაკულიათეა ლაზარაშვილი

თანამედროვე მონეტარული თეორიის შესახებ

https://doi.org/10.56079/20223/1   სამეცნიერო პუბლიკაციებში მონეტარული ურთიერთობების პრობლემებზე, თანამედროვე მონეტარული თეორია განმარტებულია, როგორც შეხედულებათა სისტემა, რაც ჩამოყალიბებულია ბოლო ოცი წლის განმავლობაში ამერიკელი და ავსტრალიელი ეკონომისტების ჯგუფის, ძირითადად, უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ. თანამედროვე მონეტარული თეორიის განვითარებისა და პოპულარიზაციის მთავარ
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვლადიმერ პაპავა

რატომ არ იმართება სახელმწიფო ისე, როგორც კომპანია? (ზოგიერთი მოსაზრება პოლ კრუგმანის სტატიაზე „ქვეყანა არ არის კომპანია“)

უკვე ორ ათეულ წელზე მეტია, რაც საქართველოში ნელ-ნელა ადგილი დაიმკვიდრა მცდარმა აზრმა, რომ მინისტრი უნდა იყოს კარგი მენეჯერი, ხოლო მის პროფესიულ შესატყვისობას იმ დარგთან, რომელი სამინისტროს ხელმძღვანელიც უნდა გახდეს ეს „კარგი მენეჯერი“, პოლიტიკურ წრეებში, როგორც წესი, საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას. სწორედ ამის შედეგია, რომ წლების განმავლობაში ქვეყნის ფინანსთა
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გულნაზი ერქომაიშვილი

მრეწველობის განვითარების ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში

https://doi.org/10.56079/20223/2        სტატიაში გადმოცემულია მრეწველობის დარგის როლი და მნიშვნელობა,  გაანალიზებულია სამრეწველო წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში, ნაჩვენებია სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტი, შეფასებულია სამრეწველო პოლიტიკის განმახორციელებელი ინსტიტუტების საქმიანობის შედეგები, განხილულია დარგში პანდემიის პერიოდში შექმნილი
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რევაზ გველესიანი

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩოპირობების ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან შესაბამისობის პრობლემა

ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემების არსებითი შემადგენელი ნაწილია რეალობის დაშორება სასურველი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან. იმისათვის, რომ ეს პრობლემა დავძლიოთ, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან (თავისუფლება, სამართლიანობა, უსაფრთხოება, პროგრესი) ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა და მათ განსახორციელებლად მიღებული
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლალი ხიხაძე

მცირე ბიზნესში ციფრული და კოგნიტური ტექნოლოგიების გამოყენების აქტუალურობა გლობალური პანდემიის პირობებში

https://doi.org/10.56079/20223/3   მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვისა და წარმატებული ფუნქციონირების საფუძველი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით  უზრუნველყოფაა, რადგანაც ინტერნეტი წარმოადგენს კომპიუტერული ქსელის ჯაჭვს და თანამედროვე ბიზნესი, პრაქტიკულად, მთლიანად დამოკიდებული ხდება ინფორმაციულ სივრცეზე. განსაკუთრებით   COVID-19 პანდემიის პირობებში
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ინგა ბალარჯიშვილი

„პოლიტიკური ქოუზის თეორემის“ შეუსრულებლობის შესახებ

სტატიაში, ნეოინსტიტუციონალურ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია „ქოუზის თეორემის“ რეალიზაციის დაბრკოლებები პოლიტიკაში: პოლიტიკური ტრანსაქციური ხარჯები, ეფექტიანი წესების შექმნისთვის მოტივაციის არარსებობა, ინსტიტუციური ცვლილებები როგორც „კრეატიული ნგრევა“,მხარეებს შორის ნდობის არარსებობა,პრეფერენციების პრობლემა, ინსტიტუციურ ცვლილებათა „დროითი
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიუნტერ ჰოფბაუერიდანიელ მაიერი

კომპანიის წარმატებაზე CDO-ის გავლენის შესახებ ლიტერატურის ანალიზი

   https://doi.org/10.56079/20223/4    სამეცნიერო ნაშრომის  მიზანია გამოიკვლიოს და დაადგინოს ციფრულიტექნოლოგიებისმენეჯერის (CDO) პოზიციის გავლენა კომპანიების წარმატებაზე. CDO არის უმაღლესი მენეჯერის თანამდებობა C- დონეზე და ამ პოზიციას აქვსმნიშვნელოვანი გავლენა, როგორც ეს აჩვენა Starbucks-ში, როდესაც მენეჯმენტმა დანიშნაადამ ბროტმანი, როგორც CDO. მან წამოიწყო ციფრული სერვისები, როგორიცაა
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლია თოდლაძემამუკა ხუსკივაძე

ადამიანკაპიტალის გაზომვის კონცეპტუალური ასპექტები

https://doi.org/10.56079/20223/5         XXI საუკუნის ჰიპერკონკურენტული გლობალური ეკონომიკა ინოვაციების, ტექნოლოგიების, პროდუქტიულობის, ახალი ცოდნისა და უნარების ეპოქა გახდა, რომელიც ორიენტირებულია მდგრად და ინკლუზიურ ზრდაზე.  ადამიანკაპიტალი კი ფუნდამენტური ფაქტორია მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის უზრუნველსაყოფად. ადამიანკაპიტალის კონცეფცია რა თქმა უნდა ახალი არაა. დიდი ხანია
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ინეზა გაგნიძე

მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია - უმაღლესი განათლების უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა საქართველოში

მსოფლიოში აღიარებული კვლევითი ცენტრები, მეოთხე ინდუს­ტრი­ული რევოლუციის მოლოდინში, ეკონომიკის განვითარების განსაკუთრე­ბით სწრაფ ტემპებს პროგნოზირებენ. ვარაუდობენ, რომ სამუშაოთა გარკვეულ ნაწილს ჩა­ა­­ნაცვლებს ხელოვნური ინტელექტი. ასევე მოსალოდნელია სრულიად ახა­ლი სამუშაო ადგილების გაჩენა, ხოლო იმ სამუ­შაოებისთვის, რაც მომავა­ლ­შიც დარჩება, უნარ-ჩვევების
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მურთაზ მაღრაძედემურ სიჭინავარუსუდან სეთურიძე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილებისა და გამოყენების ანალიზი

https://doi.org/10.56079/20223/6       სტატიაში განათლების ხარისხის ეფექტიანობისა და სამართლიანობის ამაღლების ასპექტით გაანალიზებულია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილებისა და გამოყენების არსებული წესი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგალითზე. ასახულია სტატისტიკა გრანტოსან და არაგრანტოსან სტუდენტთა
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ირმა ლენგ

საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესგარემოს PESTEL - ანალიზი

https://doi.org/10.56079/20223/7        ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოსა და მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკის აშშ-ის ბიზნეს-გარემო. საქართველოს დღეისათვის გააჩნია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა. ევრაზიაში თავისი ადგილმდებარეობით, გახსნილი ეკონომიკით, გამარტივებული საგადასახადო რეჟიმით და შედარებით მცირე ბიზნეს-რეგულაციებით საქართველო მეტად
2022-12-06
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელენე ფიცხელაური

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის საზოგადოების დამოკიდებულების ტენდენციები

ევროკავშირის ქვეყნებში, ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარებაში პროგრესის მისაღწევად, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა აღიარებულია ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად. კვლევები მეცნიერებაზე, ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე, ევროპის ქვეყნების საზოგადოების შეხედულებების, განწყობისა და დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით,
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ იზა ბუკია

სამეწარმეო საქმიანობის შემაფერხებელი ბარიერების დაძლევისათვის საქართველოში

 საქართველოში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გარკვეული ქმედებები ხორციელდება, რაც  გამოიხატება როგორც სხვადასხვა სტრატეგიის შემუშავებასა და მის შესრულებაში, ასევე საგადასახადო რეფორმებში.  მიუხედავად ამისა, მეწარმეები  სხვადასხვა პრობლემისა და ბარიერების წინაშე დგანან. აღნიშნულის გასარკვევად გამოკითხულ იქნა 120 მეწარმე.  კვლევა ეხებოდა მრავალ
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლია კილაძე

ბიზნესის კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და სოციალურ მეწარმეობას შორის მსგავსება-განსხვავების ანალიზი

https://doi.org/10.56079/20223/8       წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებულია  სოციალურ მეწარმეობასა და ბიზნესის კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობას შორის არსებული განსხვავებები და მსგავსებები. სტატია, სამეწარმეო საქმიანობის ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ფორმის (ტრადიციული და სოციალური მეწარმეობა)მაგალითზე,აღწერს ბიზნესსექტორის პრაქტიკას სოციალური საკითხების გადაჭრაში
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ზუმრუდ ნაჯაფოვა

აზერბაიჯანის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ძირითადი სტრუქტურა და მიმართულებები

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკა დიდწილად ეყრდნობა მის ბუნებრივ რესურსებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი მთავარი რესურსი არის ნავთობი. ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, ნავთობის ფასების ვარდნა და მანათის დევალვაცია გავლენას ახდენდა აზერბაიჯანის ეკონომიკაზე. 2012 წელს სახელმწიფოს მეთაურმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც დამტკიცდა პროგრამა
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მაია გოგოხია

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების საკითხისათვის

https://doi.org/10.56079/20223/9   სტატიის მიზანია თანამედროვე ეტაპზე ფინანსური სტრუქტურის ტრანსფორმაციის ზოგიერთი არსებითი ტენდენციის გამოვლენა და მისი რეგულირების აქტუალური საკითხების წარმოჩენა საქართველოში. ყურადღება გამახვილებულია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების პრინციპებზე, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი რეგულირების მნიშვნელობაზე, აღნიშნული ბაზრის კაპიტალიზაციის
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მირიან ტუხაშვილი

კახეთის მოსახლეობა: დინამიკა და ეთნოსტრუქტურა

https://doi.org/10.56079/20223/10       სტატიაში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერებისა და სხვა მნიშვნელოვანი სტატისტიკური წყაროების გამოყენებით შესწავლილია კახეთის რეგიონის მოსახლეობის ეთნოსტრუქტურის ევოლუცია ბოლო საუკუნეების განმავლობაში. დადგენილია ეროვნულ უმცირესობათა საქართველოში შემოსვლის ძირითადი მიზეზები, მათი ეთნოდემოგრაფიული განვითარების თავისებურებანი. დასაბუთებულია
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რამაზ ფუტკარაძე

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები

სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოსა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნების ზოგიერთი შედარებითი მაჩვენებელი. საქართველოსა და ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კვლევას ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-ეკონომისტების არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა, მაგრამ საქართველოსა და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების კვლევას ნაკლები ყურადღება
2019-10-04
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ამირან ბერძენიშვილიკახა ქეცბაია

თანამედროვე ქართველი საზოგადოების სოციალურ - სტრატიფიკაციული პროფილი

https://doi.org/10.56079/20223/11        სტატია თანამედროვე ქართული საზოგადოების სოციალურ სტრატიფიკაციულ სტრუქტურას შეეხება. მასში განხილულია, სოციალურ მეცნიერული თვალსაზრისით, ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა - ქართველი საზოგადოების სტრატიფიკაციული სტრუქტურის დესკრიფცია, მისი პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია და თანამედროვე სოციალური პროფილის განმსაზღვრელი ძირითადი სოციალური
2022-11-30
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნატო კაკაშვილი

სადაზღვევო კომპანიების გადაზღვევის ფორმების სრულყოფისათვის

სტატიაში განხილულია გადაზღვევის არსი, გადაზღვევის ფორმები და მისი მნიშვნელობა ქართული სადაზღვევო კომპანიებისათვის.სტატიაში ახსნილია გადაზღვევის მნიშვნელობა სადაზღვევო კომპანიების სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რადგანაც სადაზღვევო ინდუსტრიის ფუნქციონირება გადაზღვევის გარეშე წარმოუდგენელია. გადაზღვევა დაზღვევის დამოუკიდებელი სახეა. მისი მიზანია შესაძლო
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიუნტერ ჰოფბაუერი

ბლოკჩეინების პროგრამების გამოყენება ბიზნეს-პროცესებში - მაგალითი შესყიდვებისთვის

სტატიის მიზანია შესყიდვების კონკრეტულ ბიზნეს-პროცესებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების და შესაბამისი განახლებული კონცეფციის წარმოდგენა,  ბიზნესის პროცესების დიგიტალიზაციის ხელშეწყობა და მისი თანამედროვე გამოყენება შესყიდვების პროცესში. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია არის ძალიან პერსპექტიული და იგი ხელს უწყობს მრავალფეროვან აპლიკაციას ციფრული ბიზნესის
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მირონ ტუღუში

ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს საჯარო სამსახურში

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა  ნებისმიერი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  განვითარებული ქვეყნები, მდიდარი  გამოცდილების საფუძველზე,  მის გადაწყვეტას შედარებით იოლად ახერხებენ. ბევრად უფრო რთული მდგომარეობაა პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, სადაც, რამდენიმე ათეული წელია, რაც საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრება
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ამირან ბერძენიშვილინინო დურგლიშვილიილონა გოგია

ქართველი სტუდენტების ციფრული კომპეტენცია

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ცოდნის საზოგადოებაში ადამიანის არსებობისა და ეფექტიანი საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარი - კერძოდ, ციფრული კომპენტენცია, რაც ციფრული ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად აუცილებელი ცოდნის,  უნარების და დამოკიდებულების ერთობლიობაა.  ტექნოლოგიების მეშვეობით ადამიანს უნდა შეეძლოს  შემდეგი ოპერაციების შესრულება: პრობლემის
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მარიამ მექვაბიშვილი

გლობალიზაცია და სოციალური მედია

სტატია ეძღვნება თანამედროვე მსოფლიოს ორ ურთიერთმჭიდროდ გადაჯაჭვულ  უდიდეს მოვლენას -  გლობალიზაციას და სოციალურ მედიას. დღეს ყველა აღიარებს, რომ მსოფლიო „მოიცვა“ გლობალიზაციამ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში - ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა, იდეოლოგია, რელიგია და ა.შ. - საერთო ეკონომიკური გლობალიზაციის საფუძველზე ყველა სფერო მოხვდა გლობალიზაციის გავლენის
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლელა ჯამაგიძე

ინსტიტუტების იმპორტი საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების სფეროში

სტატია ეხება სავაჭრო პოლიტიკის რეფორმას, რომელიც ეკონომიკური რეფორმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და ის ხშირად  ინსტიტუტების იმპორტს უკავშირდება (Rodrik, 2000; 2002). ინსტიტუტების იმპორტი/ექსპორტი ღრმა სავაჭრო ინტეგრაციის განუყოფელი ნაწილია. მისი საშუალებით აღმოიფხვრება ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკაში არსებული განსხვავებები (Martin & Kim, 2015, 369).  როდესაც ღრმა რეგიონულ სავაჭრო
2019-10-03
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

ეკონომიური ფორმაციებისათვის (პროფ. გ. ყორანაშვილის წინასიტყვაობით)

PDF ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ბმულს   1920–იანი წლების ბოლოსა და 30–იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირში გაცხოველებული დისკუსიები მიმდინარეობდა წინაკაპიტალისტური სოციალურ–ეკონომიკური ფორმაციების, მათ შორის, აზიური წარმოების წესის თაობაზე.  ერთ-ერთ დისკუსიას ადგილი ჰქონდა თბილისშიც 1930 წელს. მომხსენებელი იყო ბაქოელი ბერინი. საქართველოდან დისკუსიაში
2020-12-31
ჟურნალი ნომერი 3 ∘