English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

მრგვალი მაგიდა „კორონომიკა“

  გლობალური კორონომიკული კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე (შესავლის ნაცვლად)   გასული წლის დეკემბრის შუა რიცხვებში მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებებში პირველი ცნობები გაჩნდა ჩინეთში,   კერძოდ, ვუჰანის პროვინციაში უცნობი, ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის სახიფათო ვირუსული   დაავადების შესახებ, რომელსაც მოგვიანებით COVID-19 (კორონავირუსი)
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ავთანდილ სილაგაძეალექსანდრე თვალჭრელიძე

COVID-19 კორონავირუსის პანდემიის გავლენა ნედლი ნავთობის ფასზე წინასწარი სტატისტიკური ანალიზი

უკანასკნელი ათწლეულის მსოფლიო ეკონომიკის აღმავალი ზრდა მოულოდნელად შეცვალა ბოლო თვეებში განვითარებულმა პანდემიურმა მოვლენებმა. დროის მცირე მონაკვეთში ეკონომიკა პრაქტიკულად გაიყინა, კრიტიკულ დონემდე დაეცა ცალკეული დარგები, ბიუჯეტის შემოსავლები, უცხოური და სამამულო ინვესტიციები, დასაქმების მაჩვენებლები, ფულადი გზავნილები და სხვ. ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ეკონომიკური ზრდა: თვისებრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრულობა (მეთოდოლოგიური ასპექტი)

სტატიაში განხილულია ეკონომიკური ზრდის და ეკონომიკური განვითარების ფენომენი, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე დახასიათებულია მათ შორის ერთიანობა და განსხვავება.  ყურადღება გამახვილებულია  ეკონომიკური ზრდის და ეკონომიკური განვითარების სოციალურ შედეგებზე, რაც წარმოადგენს ეკონომიკის ზრდისა და განვითარების პრიორიტეტულ მიზანს. ეკონომიკის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები

  სტატია მომზადებულია ბსუ-ს 2019 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში ნაშრომში შეფასებულია საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა,  განსაზღვრულია ამ პროდუქციის ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საგარეო ბაზრებზე. ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით, ქართულ პროდუქციას გზა გაეხსნა ევროპის ბაზრებზე დაბრკოლებების გარეშე.
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

საქართველოს ეკონომიკური მოდელის დარგობრივი ანალიზი

ავტორი მადლობას უხდის აკადემიკოს ლადო პაპავას კვლევის განმავლობაში გაწეული რეკომენდაციებისთვის. კვლევის მიზანია საქართველოს ეკონომიკური მოდელის დარგობრივი შესწავლა. ჩვენ გავაანალიზეთ საქართველოს კერძო სექტორის 531 მსხვილი საწარმო, რომლებიც შემდეგ ოთხ დარგში ოპერირებენ: წარმოება, ვაჭრობა, მომსახურება და ფინანსები. დაკვირვების ობიექტის შესწავლა მოხდა საწარმოთა
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

საინვესტიციო პროექტები, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელი ბერკეტი

საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე უკანასკნელ წლებში გამოკვეთილი მეტად დაბალი გადახდისუნარიანი მოთხოვნა, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთლიანი სამამულო პროდუქტის (მსპ) ფორმირება-ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორებს შორის განსაკუთრებული დატვირთვა საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიან გამოყენებაზე გადაიტანება.
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

სადივიდენდო პოლიტიკის რეგულირების მექანიზმები საქართველოს ბიზნესსექტორში

ნაშრომი ეხება საქართველოს ბიზნესსექტორში კომპანიების მიერ სადივიდენდო პოლიტიკისა და შესაბამისი მიდგომების მარეგულირებელი ასპექტების ანალიზს და მათი გათვალისწინების აუცილებლობას. მასში განსაკუთრებული აქცენტები კეთდება დივიდენდების განაწილების სამეწარმეო-საგადასახადო ასპექტებსა და ანალიტიკურ მიდგომებზე, გამოკვეთილია სადივიდენდო პოლიტიკის როლი და მნიშვნელობა
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

საქართველოში ტურიზმის ზეგავლენა ქვეყნის დარგობრივ ეკონომიკაზე (კვებისა და სასმელების ინდუსტრიის მაგალითზე)

კვლევა ეძღვნება საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიის კვებისა და სასმელების დარგზე ზეგავლენის თავისებურებების დადგენას მისი რაციონალიზაციის გზების გამოვლენის მიზნით. ჩვენი ვარაუდით, ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებობს სრულყოფის მნიშვნელოვანი რეზერვები. მოცემული კვლევის მიზნებისათვის გამოვიყენეთ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები უცხოელი ვიზიტორების
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ეთნოდემოგრაფიული პროცესები და ეთნოკონფლიქტები საქართველოში

1990-იანი წლების დასწაყისში რუსეთის მიერ ინსპირირებული ეთნოკონფლიქტები მიმართული იყო საბჭოთა იმპერიიდან საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოყოფის და ჩამოყალიბების წინააღმდეგ. აღნიშნული ეთნოკონფლიქტების ნეგატიური შედეგები დღესაც უარყოფით გავლენას ახდენს საქართველოზე. აღნიშნული ნაშრომის დაწერის მიზანი იყო გამოგვეკვლია, ხომ არ წარმოადგენდა საქართველოში
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

წიგნის ფასი XI საუკუნეში

           (ავსტრიის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ერთი ქართული ხელნაწერის (Vind.Georg.3) ანდერძ-მინაწერის მიხედვით) სტატია შესრულებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტის (YS17_60) ფარგლებში.  ხელნაწერ წიგნს შუა საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა და შესაბამისად,
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მიხეილ ჯიბუტი

ერთი უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ტერმინის შესახებ

საქართველოში, გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (SNA 1993) დანერგვისას, განხორციელდა შესაბამისი რეკომენდაციებისა და სტანდარტების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად. ამ დროს დამკვიდრდა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური მაჩვენებლების -„Gross Domestic Product” (შემოკლებით: GDP) და „Gross National Product” (შემოკლებით: GNP) ქართულ შესატყვისად
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

გ ა მ ო ხ მ ა უ რ ე ბ ა

წარმოგიდგენთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს და სპეციალისტთა დასკვნებს ტერმინ „მთლიან სამამულო პროდუქტთან“ დაკავშირებით. ეს ტერმინი  გაზიარებულ იქნა ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ სარედაქციო კოლეგიის მიერ.  სარედაქციო კოლეგია   გამოხმაურება აკადემიკოსების ვლადიმერ პაპავასა და ავთანდილ სილაგაძის ერთი
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე – 80

გამოჩენილი მეცნიერი, უმაღლესი სკოლის პედაგოგი, მენეჯერი  – პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე 80 წლისაა ნუგზარ პაიჭაძე დაიბადა 1940 წლის 22 ივნისს, სამტრედიის რაიონის სოფელ გამოჩინებულში, მარგალიტა და ნიკოლოზ პაიჭაძეების მრავალშვილიან ოჯახში. მან 1958 წელს წარჩინებით დაამთავრა ჩოხატაურის რ–ნის საჭამიასერის საშუალო სკოლა. აღსანიშნავია, რომ წარმატებულ სწავლას იგი შესანიშნავად
2020-06-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ხსოვნა ნათელი

დიდ მეცნიერთა ღირსეული მოწაფე - შტრიხები პროფესორ ლეო ჩიქავას პორტრეტისათვის  ზოგი ჭირი მარგებელიაო, უთქვამთ ჩვენს წინაპრებს. სამუშაოდან პირადი განცხადების საფუძველზე გავთავისუფლდი და ერთხანს უმუშევრად დავრჩი. ერთობ რთული, გაურკვევლობით, წინააღმდეგობებით აღსავსე დრო იყო. ყველას თავისი თავსატეხი ჰქონდა, არავის არავისთვის არ ეცალა. ამ დროს, თურმე, ჩემი ამბავი
2020-06-30