English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ატიპური ეკონომიკური კრიზისის შესახებ

სტატიაში შესწავლილია იმ ეკონომიკური კრიზისის ბუნება, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ჩამოყალიბდა. დასაბუთებულია, რომ ეს კრიზისი, რომელსაც კორონომიკური კრიზისი ეწოდება, სინამდვილეში არატიპურია. კორონომიკური კრიზისი არსებითად განსხვავდება სხვა ატიპური ეკონომიკური კრიზისებისაგან. კორონომიკური კრიზისი თავად ეკონომიკაში არ წარმოშობილა და მისი დასრულება
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი ღაღანიძე

მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიამდე, პანდემიის დროს და პანდემიის შემდეგ

სტატიაში აღნიშნულია, რომ პანდემიამდე მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების წამყვან ტენდენციებს წარმოადგენდა მისი კლასტერიზაცია, ინფორმატიზაცია, კერძოდ კი 4,0 ინდუსტრიის გაჩენა, გლობალიზაცია და ეკონომიკის ფინანსიზაცია. 2008 წლის გლობალური კრიზისი აშშ-ს ფინანსურ სფეროში წარმოიშვა და აქვე მოხდა მისი ლოკალიზაცია. 2020 წლის კრიზისს სრულიად განსხვავებული ხასიათი აქვს. მას პირდაპირ
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ირაკლი კოვზანაძე

ეკონომიკური გამოწვევები COVID-19-ის პერიოდში და პოსტ-პანდემიურ ეპოქაში

სტატიაში სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკაზე დაყრდნობით განხილული და გაანალიზებულია მსოფლიო ეკონომიკების პანდემიისწინა მდგომარეობა და კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები, რეალობები და პერსპექტივები. სტატიაში ასევე წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების და მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების ის ანტიკრიზისული ღონისძიებები,
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თეიმურაზ შენგელიაზურაბ კირკიტაძე

მსოფლიოსა და საქართველოს პოსტ-კორონავირუსული ეკონომიკა

გლობალურ ეკონომიკაში კორონავირუსის გავრცელებაზე დაფუძნებული პროგნოზული სცენარები აჩვენებენ, რომ მსოფლიოში მოხდება რეცესია - ანუ გლობალური ეკონომიკა არ გაიზრდება მინიმუმ წლის ბოლომდე. ეკონომიკაში მნიშვნელოვნად შემცირდება მოთხოვნა, რასაც დაემატება საფონდო, სანედლეულო და საინვესტიციო ბირჟის ღრმა კრიზისი. მსოფლიო ეკონომიკის წლიური ზრდა იქნება მინიმალური -
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვახტანგ ჭარაიამარიამ ლაშხი

საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკური თანამშრომლობა COVID-19-ის პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში

კოვიდ-პანდემიამ მსოფლიო შეცვალა. ე.წ. „კორონომიკური“ გამოწვევა შეეხო როგორც ყველაზე მდიდარ, ასევე ყველაზე ღარიბ ქვეყნებსაც, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მისი გამკლავება არა იმდენად სიმდიდრეზე, არამედ პრაგმატულ ნაბიჯებზე გახდა დამოკიდებული. გამოჩნდა კრიზისების მართვაში ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების როლი. კორონომიკურმა კრიზისმა შექმნა არამხოლოდ ახალი გამოწვევები,
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი მალაშხია

სიმდიდრის დაგროვების კანონი და კეთილდღეობა

*იბეჭდება საკითხის განხილვის წესით. “რა კარგი იქნებოდა, თუ ყველა სახელმწიფოში იარსებებდა ჭეშმარიტი შეხედულება სიმდიდრეზე”  პლატონი         ნაშრომში გადმოცემულია სიმდიდრის შექმნისა და ზრდის ახალი,  ალტერნატიული კონცეფცია; ნაჩვენებია სიმდიდრის შექმნაში სრულიად და ნაწილობრივ უსასყიდლო სოციალური ენერგიის წყაროთა -  ბუნებრივი  რესურსების - მზის
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ პაატა კოღუაშვილინიკოლოზ ჩიხლაძე

მარეგულირებელი (ჩამრევი) სამსახურების შექმნა აგროსასურსათო სექტორში სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა

გლობალური სასურსათო კრიზისი მნიშვნელოვნად აძლიერებს სახელმწიფოს მხრიდან სოფლის მეურნეობის დახმარებისა და რეგულირების მოტივაციას, რათა ამოქმედდეს ის ბერკეტები, რომლებიც არაა უზრუნველყოფილი თვითრეგულირების საბაზრო მექანიზმებით. მხოლოდ მრავალი ფაქტორის ბალანსირებული მოქმედებით მიიღწევა აგროსასურსათო სექტორის ეფექტიანი მართვა, რაც საფუძველს უქმნის დაფინანსების
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ინეზა გაგნიძე

საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი სისტემა საერთაშორისო შეფასებებში და მისი გაუმჯობესების ზოგიერთი მიმართულება

მადლობა - სტატიაში წარმოდგენილია იმ კვლევის ნაწილი, რომელიც მხარდაჭერილია  ევროკომისიის (EU), დემოკრატიის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის (NED ) და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის (EaP CSF) მიერ  (პროექტი „კვლევისა და შემუშავების სფეროში EaP და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნული კვლევითი სისტემების
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თენგიზ ვერულავარევაზ ჯორბენაძე

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ფუნდამენტური უფლება თუ პრივილეგია?

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას მოსახლეობა უზრუნველყოს აუცილებელი სამედიცინო სერვისებით, მიუხედავად მათი გადახდისუნარიანობისა. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება სახელმწიფოსგან მოითხოვს ისეთი პოლიტიკის და სამოქმედო გეგმების შემუშავებას, რომლითაც მიიღწევა ყველასათვის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ჯანმრთელობის სერვისები არ შეიძლება
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ირაკლი მანველიძემალვინა ჯიბლაძე

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ბიზნესის და სოციალური გარემოს შეფასება მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის მეთოდებით

სტატიაში გახილულია ბიზნეს და სოციალური გარემოს ფუნქციონირება - განვითარების ტენდენციები საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მაგალითზე, რამაც გამოააშკარავა, რომ ცხოვრების ხარისხი, ადამიანის განვითარების დონე, საერთაშორისო რეიტინგებში დაკავებული პოზიციები და სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებელი ნაწილობრივ განსაზღვრავს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში  ბიზნეს და
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გელა მამულაძესალომე შერვაშიძე

ძირითათი ტაქტიკური გადაწყვეტილებები ბიზნესი ბიზნესისათვის (B2B) ვაჭრობის სფეროში

სტატიაში განხილულია მიდგომა – ბიზნესი ბიზნესისათვის, რაც თანამედროვე ვაჭრობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნაწილია. ბიზნეს – ბაზრებზე შესყიდვის შესახებ გადაწყვეტილებებს მეტად რაციონალური საფუძველი გააჩნიათ განსხვავებით საცალო გაყიდვებისაგან, სადაც უმთავრესია მომხმარებლის ემოციური მიდგომა.  გასაღების სხვადასხვა არხის მეშვეობით, მწარმოებლები ამყარებენ კონტაქტს
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო მელითაური

საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო კავშირების ანალიზი

ვაჭრობის ლიბერალიზაციის პირობებში მთავრობებმა შეცვალეს სამოქმედო პროტექციონისტული ინსტრუმენტები და საშინაო ინდუსტრიების დაცვას, უმეტეს შემთხვევაში, ახორციელებენ არასატარიფო ბარიერების ვარიაციებით. საქართველოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული ორმხრივი თუ მრავალმხრივი სავაჭრო ხელშეკრულება, რომლის მიზანი სავაჭრო ნაკადების სტიმულირებაა. მიუხედავად
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ჟანა თოლორდავა

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდები

მმართველობითი  გადაწყვეტილებების მიღება  მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნებისმიერი დონის მართვის იერარქიის ორგანოს საქმიანობაში, ვინაიდან  სწორი გადაწყვეტილებების მომზადებისა და რეალიაციის  გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკური განვითარების მიღწევა. თანამედროვე ეტაპზე  გართულდა მმარ­თვე­­ლობითი პროცესები, რაც, ბუნებრივია, მოითხოვს მათი გადაჭრის მეთო­დების
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რევაზ გოგოხია

აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი - მსოფლიო დონის მეცნიერი და ჭეშმარიტად დიდი ერისკაცი

 აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი იმ ქართველ მეცნიერთა, საზოგადო მოღვაწეთა და ჭეშმარიტ   მამულიშვილთა კოჰორტას მიეკუთვნება, რომელთა სახელი და დიდება არaსოდეს მიეცემა დავიწყებას   და სამუდამოდ რჩება ქვეყნისა და ერის ისტორიაში.[1]  „დიდი ადმიანები მხოლოდ მოდიან და სამუდამოდ რჩებიან ადამიანთა შორის“ - წერდა იგი   სახელოვან მოღვაწეთა დამსახურების შეფასებისას,
2021-01-07
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ პაატა გუგუშვილი

ეკონომიური ფორმაციებისათვის (პროფ. გ. ყორანაშვილის წინასიტყვაობით)

1920–იანი წლების ბოლოსა და 30–იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირში გაცხოველებული დისკუსიები მიმდინარეობდა წინაკაპიტალისტური სოციალურ–ეკონომიკური ფორმაციების, მათ შორის, აზიური წარმოების წესის თაობაზე.  ერთ-ერთ დისკუსიას ადგილი ჰქონდა თბილისშიც 1930 წელს. მომხსენებელი იყო ბაქოელი ბერინი. საქართველოდან დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ისტორიკოსები გრიგოლ ნათაძე  და
2021-01-07