English / ქართული /
PhD student, Uzhhorod National University, Ukraine


Email: tamilakosovilka@gmail.com