English / ქართული /
Professor, Uzhgorod National University, Ukraine


Email: natalya.kubiniy@uzhnu.edu.ua