English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიუნტერ ჰოფბაუერიდანიელ მაიერი
კომპანიის წარმატებაზე CDO-ის გავლენის შესახებ ლიტერატურის ანალიზი

   https://doi.org/10.56079/20223/4

 

 სამეცნიერო ნაშრომის  მიზანია გამოიკვლიოს და დაადგინოს ციფრულიტექნოლოგიებისმენეჯერის (CDO) პოზიციის გავლენა კომპანიების წარმატებაზე. CDO არის უმაღლესი მენეჯეის თანამდებობა C- დონეზე და ამ პოზიციას აქვსმნიშვნელოვანი გავლენა, როგორც ეს აჩვენ Starbucks-ში, როდესაც მენეჯმენტმა დანიშნაადამ ბროტმანი, როგორც CDO. მან წამოიწყო ციფრული სერვისები, როგორიცაა WIFI-ისგამოყენება და მობილური გადახდის მეთოდები, რამაც გამოიწვია აქციების ფასის ზრდა 8$-დან 73$-მდე 5 წლის განმავლობაში. CDO-ის, როგორც ტოპ-მენეჯმენტის გუნდის (TMT) წევრადდანერგვის მიზეზი არის ინდუსტრიული  კომპანიების მზარდი ინფორმირებულობა ახალი ციფრული ტექნოლოგიების შესახებ და ერთი პასუხისმგებელი ინსტიტუტის მიერყველა ციფრული აქტივობის ცენტრალიზებული მართვის აუცილებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, CDO-ების რაოდენობა თითქმის მუდმივად იზრდება,არ არსებობს კვლევა,რაც შესაძლებლობას მოგვცემს გაირკვეს,შეუძლიათ თუ არა TMT-ის ამ ახალ წევრებს გავლენა მოახდინონ თავიანთი შესაბამისი კომპანიის ფინანსურ წარმატებაზე. ამრიგად, კვლევა ხელს უწყობს არსებულ CDO კვლევას, რომელიც აქამდე შემოიფარგლებოდა ორგანიზაციული კლასიფიკაციით და როლებისა და სამუშაო პროფილების განსაზღვრით.

       ჩამოყალიბდა ძირითადი სამუშაო ჰიპოთეზა, რომ CDO მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კომპანიის წარმატებაზე. CDO-ს უფრო ახლოს გასაცნობად, ეს პოზიცია მოყვანილია ზედა ეშელონის თეორიისა და ყურადღებაზე დაფუძნებულ შეხედულების თეორიის კონტექსტში. კვლევის მიდგომა არის თეორიული, ემპირიული და ანალიტიკური. კვლევის თეორიულ საფუძველს უზრუნველყოფს ლიტერატურის ინტენსიური ანალიზი, რომელიც ასახავს CDO-ს და არსებულ თეორიებს, ასევე უკვე გამოქვეყნებულ კვლევებს ციფრული აქტივობების ფინანსური გავლენის შესახებ. ავტორებმა გააანალიზეს 100 შემთხვევით შერჩეული S&P 500 კომპანიის ემპირიული მონაცემები CDO არსებობის შესახებ აქტივების ანაზღაურებასთან (ROA) კორელაციაში. ზოგადად, CDO არის ინოვაციის პრომოუტერი, რომელიც ფოკუსირებულია პროცესების ციფრულ ტრანსფორმაციაზე და მთლიან ბიზნესმოდელზე. ვინაიდან არ არსებობს ინსტიტუციონალიზებული სამუშაოს განსაზღვრება, ეს აქტივობები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს კომპანიებიდან კომპანიაში. CDO-ის ზოგადი გაგება განიხილავს პოზიციას, როგორც ცვლილებების მენეჯერს, რომელიც პროაქტიულად აჩქარებს კომპანიის ტექნოლოგიურ განვითარებას და შესაბამისი ბიზნეს მოდელების განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ S&P 500 ნიმუშის ჩატარებულმა ანალიზმა შეძლო დაედასტურებინა CDO-ების მზარდი რაოდენობა 2015-დან 2019 წლამდე, მან ვერ აღმოაჩინა მნიშვნელოვანი კორელაცია CDO-სა და ROA-ს არსებობას შორის.

         ბევრმა კვლევამ უკვე გამოავლინა ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა კომპანიის წარმატებაზე, მაგრამ ამავე დროს მათ მიიღეს არაერთგვაროვანი შედეგები. ერთ-ერთი მთავარი დასკვნა არის პროდუქტიულობის პარადოქსი, რომელიც მიუთითებს ეფექტურობაზე უარყოფით გავლენას მაღალი პოტენციური ტექნოლოგიების მაღალი საწყისი ხარჯების გამო. კიდევ ერთი კვლევა ითვალისწინებს კომპანიის ღირებულებას. ეს ეკონომიკური მაჩვენებელი იზრდება ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის შემდეგ, რადგან ბაზარი იძლევა ფირმის აშკარა მომავალ ორიენტაციას. გარდა ამისა, უკვე დაფიქსირდა დადებითი კორელაცია ციფრულ შესაძლებლობებს შორის, ტექნოლოგიური შესაძლებლობების, პიროვნული შესაძლებლობებისა და ფინანსური მაჩვენებლების სახით. საინფორმაციო სისტემების ამ შესწავლას ემატება კვლევა „ზედა ეშელონის“ კვლევა. უპირველეს ყოვლისა, ჰამბრიკის ზედა ეშელონის თეორია (UET) იქნა გამოყენებული TMT-ის მრავალ პოზიციაზე ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, რაც აჩვენებს, რომ მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის დაქვემდებარებული TMT-ის ფუნქციური წევრიც კი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კომპანიის წარმატებაზე. მაგალითად, უკვე დადასტურებულია, რომ ტექნოლოგიების მთავარი მენეჯერი მნიშვნელოვნად მოქმედებს ROA-ზე. თეორიის თანახმად, კომპანიების ქმედებები არ არის განპირობებული მხოლოდ მათი რეაქციებით გარემოზე, არამედ დიდწილად მათი ტოპმენეჯერების გადაწყვეტილებებითა და მახასიათებლებით. ეს ასევე ეხება CDO-ს. გარდა ამისა, ოკასიოს მიერ ყურადღების დაფუძნებული ხედვის თეორია (ABV) მიუთითებს, რომ კომპანიის ქცევა ძლიერ არის დამოკიდებული მათი ზედა ეშელონების აღქმის ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობაზე. ვინაიდან ეს ცალკეული აღქმები დიდწილად არის განპირობებული მენეჯერების უნარებით, განათლებითა და პროფესიული გამოცდილებით, CDO მიდრეკილია მიმართოს კომპანიას ციფრული ტექნოლოგიებისკენ, მაშინ როცა ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა წარმატებაზე უკვე დამოწმებული იყო ყოფილ კვლევებში. აქ, რამდენიმე კვლევამ აჩვენა დადებითი და უარყოფითი გავლენა პროდუქტიულობაზე და დამატებულ ღირებულებაზე.

         პრაქტიკული მნიშვნელობა არის ის, რომ პროდუქტიულობისა და სხვა საინფორმაციო სისტემების UET და ABV, კვლევის პარადოქსთან ერთად, არის CDO-ის გავლენა ახალი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მეცნიერული გაგება არის ის, რომ საჭიროა შემდგომი კვლევები, რადგან ჯერ კიდევ გაურკვეველია, ეს გავლენა დადებითია თუ უარყოფითი. მიზანშეწონილია რაოდენობრივი გამოკვლევა.

 

საკვანძო სიტყვები: მთავარი ციფრული ოფიცერი (CDO), ზედა ეშელონი, ციფრული ტრანსფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტი (AI)