English / ქართული /
PhD student, Uzhhorod   National University, Ukraine


Email: viktoria.marhiticy@uzhnu.edu.ua