English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ პაატა გიორგაძე

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების დაჩქარებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის მიღწევის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას არ გადაულახავს ეკონომიკური კრიზისი და არ მიუღწევია წარმატებული განვითარებისათვის  ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების გარეშე. მართალია,  საქართველო,  მდიდარია ბუნებრივი რესურსების მარაგებით,  მაგრამ,  მსოფლიო დონის მარაგთა რიცხვს მხოლოდ  მტკნარი წყლის რესურსები განეკუთვნება. ამიტომაც, საქართველოს სწრაფი სოცი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თეიმურაზ ბერიძე

ეკონომიკაში გარდამავალი პერიოდის საკითხისათვის

სტატიაში განხილულია გარდამავალი ეკონომიკის თეორიისა და მეთოდოლოგიის აქტუალური საკითხები, გამოკვეთილია გარდამავალი ეკონომიკის თეორიისა და შესაბამისი ინდიკატორების შემუშავების აუცილებლობა. ანალიზში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გარდამავალ პერიოდში საკუთრებისა და მართვის საკითხებს და ეკონომიკის გარდამავალი პერიოდ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ამეზიან ფერგუინი

ეკონომიკური განვითარება, ინსტიტუტები და მმართველობა განვითარებადი ქვეყნების მაგალითზე

ოცდაათი წლის განმავლობაში, საკმაოდ სუსტი ეკონომიკური აქტივობისა და სიძნელეების შემდეგ, რაც დაკავშირებული იყო მდგრადი ეკონომიკური განვითარების აღდგენასთან განვითარებულ ქვეყნებში (განსაკუთრებით ევროპაში და იაპონიაში), ეკონომისტებმა კვლავ დიდი მნიშვნელობა მიანიჭეს ინსტიტუტებს ეკონომიკურ დინამიკაში. თუ ადრე ძირითადი მოდელები (რ. ჰაროდის, ე. დომარის, რ. სოლოუს) ვერ პოულობდ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გივი მაკალათია

წარმოების მეხუთე ფაქტორი და საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკა

თანამედროვე მსოფლიოში გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში მნიშვნელოვანი პრობლემებია ეკონომიკური ზრდის კუთხით. აქედან გამომდინარე, წარმოების ფაქტორების განხილვა კვლავ აქტუალური და საყურადღებოა. ნაშრომში გაანალიზებულია და გარკვეულწილად დასაბუთებულია საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებისათვის მომავლის ოპტიმისტური მოლოდინის გადამწყვეტი როლი, განსაკუთებით განვითარე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მანანა ხარხელიანი ქიმაძე

მცირე მეწარმეობა - ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდისა და სიღარიბის დაძლევის ფაქტორი საქართველში

ამ ბოლო დროს სამეცნიერო ეკონომიკურ ლიტერატურაში გამოჩნდა ტერ­მინი- "ინკლუზივი", რასაც ტერმინ "ინსტიტუციონალურის" მსგავსად, სხვადასხვა კონტექსტით იყენებენ - ინკლუზიური ზრდა, ინკლუზიური ბიზნესი, ინკლუზიური ჩართვა, ინკლუ­ზიური მიდგომა, ინკლუზიური გადაწყვეტა და ა. შ. პირდაპირი თარგმანით ის ნიშ­ნავს ჩართვას, შემცველობას ("Includo" _ ჩართვა, მოიცავს). ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდას­თან
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ სოფიკო ჯვარშეიშვილი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგიონული თავისებურებანი

წინამდებარე სტატიაში განხილულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (პუი) ტენდენციები საქართველოში, მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე;სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის   საფუძველზე აღწერილია საქართველოში პუი-ს დინამიკა წლებისა და ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, ასევე წარმოდგენილია საქართველოს ძირითადი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები და გაანალიზებულია
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ინგა ხუციშვილი

ბიზნესის ორგანიზაციული კულტურა და მისი მართვის საკითხები

ჩვენ ვცხოვრობთ გლობალური კონკურენციის, სწრაფად განვითარებადი ტექნოლოგიების და ცვალებადი სოციალური ფასეულობების ეპოქაში. დღევანდელი მაღალი კონკურენციის პირობებში წარმატებულია ის ორგანიზაცია, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებლების ცვალებად მოთხოვნებს ხარისხთან, მომსახურებასთან და ფასთან მიმართებით და ყოველივე ამას უწყვეტადუზრუნველყოფს. აღსანიშნავია, რომ მრავალი წა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ანდრეას ნასტანსკისიმონ გელაშვილი

საშუალო შეწონილი მონაცემების სტანდარტული შეცდომა

სტატიაში განხილულია შერჩევითი საშუალო მონაცემების სტატისტიკური გაზომვის კონკრეტული ტექნიკა. სტანდარტული შეცდომა ქმნის კარგ საფუძველს საშუალო მონაცემების შესაფასებლად. შერჩეული ერთეულის (ნიმუშის) კვლევის შემთხვევაშინიმუშის გამოყენება ხდება როგორც მოსალოდნელი მნიშვნელობის საშუალო შეფასება მთლიანობაში. შერჩევის ფუნქციების და მათი ხარისხის ზომების დასადგენად სტატ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნანა კაციტაძე

სახელმწიფო პოლიტიკა ტურიზმში - საქმიანი (MICE) ტურიზმი საქართველოში

საქართველოში ტურიზმის განვითარების აქტუალური პრობლემების განხილვისადმი  მიძღვნილი წინამდებარე სტატიის მიზანია იმ  გზების მოძიება, რომელიც  დარგიდან ქვეყნისთვის უფრო მეტი  სარგებლის მოტანას შეუწყობს ხელს. ამ თვალსაზრისით, შევეცადეთ საქართველოში ტურიზმის განვითარების შემდგომ ეტაპზე უფრო მაღალშემოსავლიანი და ამავე დროს მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული მი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ აკაკი გაბელაია

ბაზრის მუშაობის ძირითადი მახასიათებლების დინამიკა და მისი გრაფიკული ილუსტრაცია Matlab-ის ბაზაზე

სტატიაში, ბაზრის მუშაობის დინამიკური მოდელის ფარგლებში, ნაჩვენებია მის ძირითად მახასიათებელთა დინამიკის აღწერის შესაძლებლობები ცნობილი კომპიუტერული სისტემა Matlab-ის ბაზაზე.ამასთან, შედარების მიზნით, კლასიკური სქემის გარდა, განხილულია წონასწორობის მდგომარეობისკენ მონოტონური კრებადობის სქემაც. მოცემულია ამ პროცესების შესაბამისი 2 და 3-განზომილებიანი გრაფიკული ილუსტრაც
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი მორჩილაძე

ინოვაციების გადმოღების პროცესის თანამიმდევრობა და სირთულეები

XXIსაუკუნეში, გამძაფრებული კონკურენციისა და სულ უფრო მეტად გლობალიზებულ სამყაროში ნებისმიერ კომპანიას წარმატებისთვის აუცილებლად ესაჭიროება განუწყვეტელი ზრუნვა თავის პროდუქტის და ბიზნეს-პროცესების სრულყოფაზე, რაც ყოველთვის დაკავშირებულია ინოვაციასთან. კომპანიის მენეჯმენტს შეუძლია გააკეთოს ორიდან ერთი: თავად შექმნას და დანერგოს ან გადმოიღოს სხვის მიერ შექმნილი ინოვ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო ფარესაშვილი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში’’

მიმდინარე წლის 26-27 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა როგორც საქართველოდა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ კახა ქეცბაია

თანამედროვე სტანდარტის სახელმძღვანელო სოციოლოგიაში

პროფესორი ამირან ბერძენიშვილი, თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები (670 გვ.)თბ., 2017   მომავლის, ანუ „ცოდნის საზოგადოების“  ჩამოყალიბების თანამედროვე ეტაპზე შექმნილი სიძნელეების გადალახვისათვის, თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სათანადო კადრების მომზადებას, მათ მიერ კლასიკური და თანამედროვე ფასეულობების, დემოკრატიული ცხოვრები