English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილე იუნესკოს ღონისძიებათა სიაშია

ეს გადაწყვეტილება გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციამ პარიზში გენერალური კონფერენციის 39-ე სესიაზე მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერით მიიღო. 1956 წლიდან იუნესკო აქტიურად მონაწილეობს ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ისტორიული მოვლენების აღნიშვნაში, რაც, თავის მხრივ, ამ მოვლენებს მსოფლიო მნიშვნელობას ანიჭებს. საქართველოს მიერ წარდგენილი ნომი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

დიდი ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია *სიკვდილის სიდიადე*

სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე კაცთაშვილთ. სიცოცხლე ბუნების დასაბრუნებელი ვალია. ბუნება კი არ იძლევა მეორე შესაძლებლობას სიცოცხლის დროს დაშვებული საბედისწერო შეცდომის გამოსწორებისა. ერთხელ კიდევ უნდა გავიმეოროთ დიდი ივანე ჯავახიშვილის ნათქვამი, რომ მთელი სიბრძნე ისაა, გონიერად გამოიყენო ტკბილი სიცოცოხლე, ამასთან ყ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნუგზარ პაიჭაძე

სახელმწიფო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფისათვის

საზოგადოების განვითარების დღევანდელ ეტაპზე განსაკუთრებულად დიდია სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულთა როლი და მნიშვნელობა. უმეტესწილად, მათი შრომის ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული ქვეყნის წინაშე მდგომი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, ასევე, პოლიტიკური ხასიათის ამოცანების წარმატებით შესრულება. ამ უკანასკნელის მიღწევა კი შესაძლებელია აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული პერსონა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ კახა ქეცბაია

ვირტუალურ-მომხმარებლური საზოგადოების სოციოლოგიური იმპლიკაციები

თანამედროვე სოციოლოგიაში დამკვიდრებული ბევრი ახალი ტერმინი საზოგადოების პოსტმოდერნულ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული. ეს ტერმინებია: „ვირტუალური საზოგადოება“, „მომხმარებლური სიგიჟე“,„პოსტკლასიკური ეპოქა“, „აპოკალიფსური ცივილიზაცია“, „ადამიანისა და საზოგადოების სიმულაცია“ და მრავალი სხვა. ტრადიციული სააზროვნო ჰორიზონტიდან, ამ ერთი შეხედვით, აბ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თინათინ მეძმარიაშვილი

ევროკავშირის სტანდარტები და სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში

სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მარეგულირებელი კანონმდებლო- ბა ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს, რადგან მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილ იქნეს სამართლიანი გარემოს ფორმირება, ანუ კერძო სექტორის მიმართ პროპორციული, არადისკრიმინაციული და თანასწორი მიდგომა. ამასთან, განსაკუთრებით აქტუალურია სახელმწიფო შესყიდვების საკანონმდებლო ბაზაში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოც
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გია ბერიძე

სატრანსფერო ფასწარმოქმნის გამოწვევები საქართველოში

საქართველოში სატრანსფერო ფასწარმოქმნის პრობლემებთან დაკავშირებით წინამდებარე სტატია პირველია. მასში განხილულია სატრანსფერო ფასწარმოქმნის როგორც საგადასახადო-ეკონომიკური საკითხის მნიშვნელობა, ასევე გაანალიზებულია საქართველოში სატრანსფერო ფასწარმოქმნის რისკები, მასთან დაკავშირებული სხვა არსებული პრობლემები და გამოწვევები, შემოთავაზებულია მათი გადაჭრის ზოგიერ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნიკა ჩიტიშვილი

„ჰოლანდიური დაავადება“ – ნორვეგიული მოდელის თავისებურებანი

ნაშრომში განხილულია „ჰოლანდიური დაავადება“, როგორც ეკონომიკის წარმატებით ფუნქციონირების ხელშემშლელი ფაქტორი, განხილულია, როგორც პრობლემა და მისი დამახასიათებელი ნიშნები. შემოთავაზებულია „ჰოლანდიური დაავადების“ დაძლევის ის ინსტრუმენტები, რომლითაც ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებლებს შეუძლიათ პოლიტიკის ისე წარმართვა, რომ მოკლევადიანმა ეკონომიკურმა ბუმმა ხე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ სიმონ გელაშვილი

ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური დროითი მწკრივების სტატისტიკური იმპუტაციის ახალი წესები

სტატისტიკური ანალიზისა და პროგნოზირების აუცილებელი პირობაა სრული და საიმედო რაოდენობრივი მონაცემების არსებობა, რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს დროში თანმიმდევრობას და პერიოდიზაციას, ასევე ფორმალიზებული ასახვის შესაძლებლობას [5, გვ. 9]. მაგრამ ეს პირობები ყოველთვის არ სრულდება, რისთვისაც საჭირო ხდება მკვლევარის მიერ დამატებითი სამუშაოს ჩატარება, რაც მოიცავს ინფორმაციის ს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თენგიზ ვერულავა

სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები

სტატიაში მიმოხილულია სამედიცინო ბაზრის თავისებურებები. დასაბუთებულია განსხვავება სამედიცინო ბაზარსა და ჩვეულებრივ ბაზარს შორის. დახასიათებულია სამედიცინო ბაზრის სოციალურ-ეკონომიკური ბუნება და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების სპეციფიკურობა. გამოყოფილია სამედიცინო ბაზრის ძირითადი ნიშნები: რისკები და გაურკვევლობა, არასრული ინფორმაცია (ინფორმაციის ასიმატრია), საბ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ დიმიტრი ჯავახაძე

ელექტრონული სერვისების განვითარება საქართველოში

ახალი ათასწლეულის დასაწყისში სულ უფრო შეუქცევად ხასიათს იღებს ინტერნეტისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, იზრდება საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიზნესის მასშტაბებიც. ბიზნესის ყველა სფეროში ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება განვითარების საშუალებას აძლევს როგორც ტრადიციულ, ასევე თანამედროვე ბიზნეს-მოდელებს, სადაც ინფორმაციის სწრაფი და ზუსტი მიწოდება უმნ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ სოფიო ბაკურიძე

ინტეგრაციული ურთიერთობების თავისებურებები რეგიონული სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე

უკანასკნელ ათწლეულში საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში მიმდინარე ტრანსფორმაციულმა პროცესებმა ფუნდამენტური ცვლილებები გამოიწვია სამედიცინო მომსახურების სისტემაშიც. საბაზრო-ეკონომიკური ცვლილებების მოთხოვნილებებმა, სხვადასხვა დარგის მსგავსად, სამედიცინო მომსახურების სფეროშიც განაპირობა პრობლემის გადაჭრისა და განვითარებისათვის ინოვაციური გზების მოძიები
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო ზურაშვილი

ურბანიზაციის პროცესები თანამედროვე მსოფლიოში

წინამდებარე სტატიის მიზანია თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ურბანიზაციის პროცესების შეფასება და ანალიზი. ურბანიზაციის პროცესის გავლენის შეფასება ქალაქების განვითარებაზე. სტატიაში წარმოჩენილია ურბანიზაციის დადებითი და უარყოფითი გავლენა ქალაქების შემდგომ ზრდასა და განვითარების შესაძლებლობაზე. სტატიაში შეფასებულია საქართველოში ურბანიზაციის ზრდის გამომწვევი ფაქ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ალექსანდრე ვასილევი

გაყიდვებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის მაგალითზე

სტატია ეძღვნება თბილისის საბინაო ბაზრის სექტორში მიმდინარე ტრანზაქციების ანალიზსს; საბინაო ბაზრის გაყიდვებზე მოქმედ როგორც ენდოგენურ, ასევე ეგზოგენურ ფაქტორებს, ტრანზაქციების ტრენდის განსაზღვრას, ბიზნესციკლის გამოყოფას, 2017 წლის მეორე და მესამე მეოთხედებში ტრანზაქციების განსაზღვრას და, შესაბამისი ფუნდამენტური დეტერმინანტების შეფასებით, 2016-2017 (Q1) პერიოდებზე სფეროში არს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გიორგი შიხაშვილი

თვითმენეჯმენტის აქტუალური პარადიგმები: პირადი ჯანდაცვის მართვის სინერგიული გააზრება

დღევანდელ პირობებში უაღრესად მნიშვნელოვანია თვითმენეჯმენტის აქტუალური საკითხების კვლევა და, კერძოდ, პირადი ჯანდაცვის მართვის სინერგიული გააზრება. ამ მიზნით სტატიაში განხილულია შემდეგი საკითხები: სინერგიული მიდგომა ადამიანის შეცნობისადმი; თვითმენეჯმენტის ფუძემდებლური სინერგიული პარადიგმები; მართვის ბიბლიურ-სინერგიული გააზრება; საზოგადოებრივი და პირადი ჯანდაცვის
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ დავით ნიჟარაძე

ინოვაციების მართვის თავისებურებები თანამედროვე ბიზნესში

თანამედროვე ბიზნეს-სივრცეში, ინოვაციური მენეჯმენტი შედარებით ახალ და კრიტიკულ ასპექტს, კომპანიებისთვის კი წინსვლის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ერთ-ერთ ძირითად ბერკეტს წარმოადგენს. ისევე, როგორც უახლესი ტექნოლოგიების შემცველი პროდუქტების სწრაფად განვითარებადი ნაკადები, ასევე, ბიზნეს-პროცესებისადამი კრეატიული მიდგომები ფირმებს მნიშვნელოვნად ეხმარება, რათა გა
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნაირა ღვედაშვილი

საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციების დანერგვისა და მართვის სრულყოფისათვის

სტატიაში ინოვაციების დანერგვასა და მართვის პრინციპებზე, ჯანდაცვის სფეროში ამჟამად არსებულ ინოვაციურ პროცესებზე ცალკეულ მკვლევართა შეხედულებების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე, ჩამოყალიბებულია ავტორისეული ზოგიერთი მოსაზრება ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციების დანერგვისა და მართვის სრულყოფის შესახებ. თანამედროვე ეტაპზე ინოვაციები, როგორც ზოგადად ყველა ორგანიზაციის, ას
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

საიუბილეო სხდომა

2017 წლის 20 ოქტომბერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა ღვაწლმოსილი მეცნიერის, ამაგდარი პედაგოგის, საზოგადო მოღვაწისა და ღირსეული პიროვნების, პროფესორ გედევან ხელაიას  დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სხდომა. საიუბილეო სხდომა შესავალი სიტყვით გახსნა თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა თეიმურაზ ბერიძე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გედევან ხელაია

პროფესორი გიორგი პაპავა – ჩემი უახლოესი მეგობარი

2018 წლის 3 იანვარს დაბადებიდან 95 წელი შეუსრულდებოდა გამოჩენილ ქართველ მეცნიერ-ეკონომისტს და ამაგდარ პედაგოგს, პროფესორ გიორგი პაპავას. ადამიანის უნიკალურობისა და შეუცვლელობის გაგება მხოლოდ მაშინ იწყება, როდესაც კარგავ ახლობლებს: ნათესავებს თუ მეგობრებს. ადამიანის მეხსიერებას უჭირს ძვირფასთან სამუდამოდ განშორების რეალობის აღქმა. სწორედ ამ დასკვნამდე მივდივარ ყოველთვის